Sleepys Insights….

who we are

Sleepys Insights….

*What’s affecting your sleep?

Are aches and pains keeping you awake? Does your current bed sag and creak when you climb under the covers? Do you feel too crowded or hot? Tell us what concerns you: we’re not only great listeners, but we also have insights that can lead to the best solutions for every sleep challenge.

*Τι επηρεάζει τον ύπνο σας;

Σας κρατούν ξύπνιους πόνοι; Μήπως το κρεβάτι σας γέρνει και τρίζει όταν μπαίνετε κάτω από τα σκεπάσματα; Αισθάνεστε πολύ στριμωγμένα ή ζεστά; Πείτε μας τι σας απασχολεί: δεν είμαστε μόνο εξαιρετικοί ακροατές, αλλά έχουμε γνώσεις που μπορούν να οδηγήσουν στις καλύτερες δυνατές λύσεις για κάθε πρόκληση ύπνου.

*What’s in your mattress?

Do you know what’s inside your current mattress? For many of us, non-toxic materials have become most important as our awareness of healthy indoor environments has grown. Our staff curators have knowledge of wide-ranging natural materials (including silk, wool and even horse hair), and their uses and benefits — which we’ll gladly share as we guide you to your perfect new mattress.

*Ξέρετε τι υπάρχει μέσα στο στρώμα σας;

Για πολλούς από εμάς, τα μη τοξικά υλικά έχουν γίνει πιο σημαντικά καθώς έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίησή μας για υγιή εσωτερικά περιβάλλοντα. Οι ειδικοί μας έχουν γνώσεις για ένα ευρύ φάσμα φυσικών υλικών (όπως το μετάξι, το μαλλί, ακόμη και την τρίχα αλόγου), καθώς και για τις χρήσεις και τα οφέλη τους - τα οποία θα μοιραστούμε ευχαρίστως καθώς σας καθοδηγούμε στο τέλειο νέο σας στρώμα.

*What are you feeling?

Take a moment as you lie down in bed to consider what your body is telling you. Do you detect a “stopping point” where your hip or shoulder are reaching a solid, unyielding surface? Do you feel as though you’re sinking into a “hole” in the mattress? Now, consider what you should be feeling: a perfect balance between pressure relief and gentle support — of literally “floating” in bed. We know how to assess what you’re sensing now, and turn it into a formula for optimal comfort in your new mattress.

*Τι αισθάνεστε;

Αφιερώστε μια στιγμή καθώς ξαπλώνετε στο κρεβάτι για να σκεφτείτε τι σας λέει το σώμα σας. Εντοπίζετε ένα "σημείο στάσης" όπου ο γοφός ή ο ώμος σας φτάνει σε μια στερεή, άκαμπτη επιφάνεια; Αισθάνεστε σαν να βυθίζεστε σε μια "τρύπα" στο στρώμα; Τώρα, σκεφτείτε τι θα έπρεπε να αισθάνεστε: μια τέλεια ισορροπία μεταξύ ανακούφισης από την πίεση και ήπιας στήριξης - του να "αιωρείστε" κυριολεκτικά στο στρώμα. Ξέρουμε πώς να αξιολογήσουμε αυτό που αισθάνεστε τώρα και να το μετατρέψουμε σε μια φόρμουλα για βέλτιστη άνεση στο νέο σας στρώμα.

*The quality of a luxury mattress pays for itself ! It is an investment.

You might ask why these mattresses cost so much? We’re quick to tell you that their value is beyond compare. The longevity of our world-class brands, coupled with an enhanced life experience, is really priceless. It’s your investment in a better way of being. We have a few insider tips to make your visit relaxing, productive and life-changing!

* Η ποιότητα ενός πολυτελούς στρώματος αποπληρώνεται! Είναι επένδυση.

Μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί αυτά τα στρώματα κοστίζουν τόσο πολύ; Σπεύδουμε να σας πούμε ότι η αξία τους είναι ασύγκριτη. Η μακροζωία των στρωμάτων μας, σε συνδυασμό με μια βελτιωμένη εμπειρία ζωής, είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Είναι η επένδυσή σας σε έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Έχουμε μερικές συμβουλές για να κάνετε την επίσκεψή σας χαλαρωτική, παραγωγική και να σας αλλάξει τη ζωή!

*Dress comfortably

Choose clothing you’ll feel comfortable lying down in. Our clients have found that more constricting clothes, such as dresses and skirts, are uncomfortable and distracting.

*Ντυθείτε άνετα

Επιλέξτε ρούχα με τα οποία θα αισθάνεστε άνετα να ξαπλώνετε. Οι πελάτες μας έχουν διαπιστώσει ότι τα πιο περιοριστικά ρούχα, όπως φορέματα και φούστες, είναι άβολα και αποσπούν την προσοχή.

*Make time

Because you’ll be sleeping on your new mattress for more than a decade, allow yourself the luxury of time in choosing it. Invest 30 to 90 minutes with us as we guide you to the mattress that’s your perfect match.

* Αφιερώστε χρόνο

Επειδή θα κοιμάστε στο νέο σας στρώμα για περισσότερο από μια δεκαετία, επιτρέψτε στον εαυτό σας την πολυτέλεια του χρόνου για την επιλογή του. Επενδύστε 30 έως 90 λεπτά μαζί μας, καθώς θα σας καθοδηγήσουμε στο στρώμα που είναι το ιδανικό για εσάς.

*Stay focused

We’ve found that the best choices made between mattress and customer happen when you allow yourself to focus on preferences, physical sensations and sleep needs. Being mindful of your body and present in the process helps you gain clarity, without the distractions of a phone or other technology.

* Μείνετε συγκεντρωμένοι

Έχουμε διαπιστώσει ότι οι καλύτερες επιλογές μεταξύ στρώματος και πελάτη γίνονται όταν επιτρέπετε στον εαυτό σας να εστιάζει στις προτιμήσεις, τις σωματικές αισθήσεις και τις ανάγκες του ύπνου. Το να έχετε επίγνωση του σώματός σας και να είστε παρόντες στη διαδικασία σας βοηθά να αποκτήσετε σαφήνεια, χωρίς τους περισπασμούς ενός τηλεφώνου ή άλλης τεχνολογίας.

*Engage freely

We’ll invite you to share a few personal details with us. Are you a back, side, or stomach sleeper? Should we talk about your aching shoulder, neck or lower back? We want to take the time to get to know you better in the relaxing atmosphere of our showroom, to find out exactly what you need from your new mattress.

* Μοιραστείτε ελεύθερα

Θα σας καλέσουμε να μοιραστείτε μαζί μας μερικά προσωπικά στοιχεία. Κοιμάστε με την πλάτη, το πλάι ή το στομάχι; Θα πρέπει να μιλήσουμε για τον πόνο στον ώμο, τον αυχένα ή τη μέση σας; Θέλουμε να αφιερώσουμε χρόνο για να σας γνωρίσουμε καλύτερα στην χαλαρωτική ατμόσφαιρα του εκθεσιακού μας χώρου, για να μάθουμε ακριβώς τι χρειάζεστε από το νέο σας στρώμα.

*Be surprised

During your visit, we’ll share our expert knowledge of sleep science to help inform your choices — including a few unexpected things. For instance, you should definitely pick the mattress before you choose a bed frame. And size does matter! Did you know that one half of a queen-size mattress is smaller than a child’s twin bed? Forget what you’ve heard about choosing a mattress: we offer the professional guidance you can depend on to offer a science-based approach to sleep.

* Θα εκπλαγείτε

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, θα μοιραστούμε τις εξειδικευμένες γνώσεις μας σχετικά με την επιστήμη του ύπνου για να σας βοηθήσουμε να κάνετε τις επιλογές σας - συμπεριλαμβανομένων μερικών απροσδόκητων πραγμάτων. Για παράδειγμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να διαλέξετε το στρώμα πριν επιλέξετε το πλαίσιο του κρεβατιού. Και το μέγεθος έχει σημασία! Γνωρίζατε ότι το μισό στρώμα ενός queen-size στρώματος είναι μικρότερο από το διπλό κρεβάτι ενός παιδιού; Ξεχάστε ό,τι έχετε ακούσει σχετικά με την επιλογή στρώματος: προσφέρουμε την επαγγελματική καθοδήγηση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε, προσφέροντας μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση του ύπνου.